ARSHKUTHAR RAS A(80片)

卢比70.00
可用性: 缺货
由阿育吠陀星球完成

大小(每单位):80片

剂量:每天1至2片两次。

描述

每个未包衣的片剂均包含:-

Shuddha Gandhak,Abhrak Bhasma,Lauha bhasma各8.62毫克,Shuddha Parad,Bilva,Haritaki,Chitrak,Sunthi,Marich,Pipali,Danti各4.31毫克,Shuddha Tankan,Saindhav,Yavakshar各21.555毫克,赋形剂Q.S.

防腐剂:苯甲酸钠IP

BHAVANA:Gomutra,Snuhi Dudh每个Q.S.